1. TOP
  2. shutdown -h now

shutdown -h nowに関する記事